ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ელექტრონული კატალოგი1.       . ჯიქია, . ჩეჩელაშვილი, . ბურდული, ეკონომიკური ანალიზი, თბ.,2009;

2.       . ბურდული, ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზის აქტუალური საკითხები, თბ.;2000.

3.       .ხარაბაძებუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

4.       .კვატაშიძე,.ხორავა,.გოგრიჭიანიფინანსური ანგარიშგება;

5.       პრაქტიკული ბუღალტერია“   . ელიავა;

6.       მმართველობითი აღრიცხვა   . ჭილაძე;

7.       მმართველობითი აღრიცხვა, პრაქტიკული სავარჯიშოები    . ჭილაძე;

8.       მმართველობითი აღრიცხვა-- ატკინსონი, ენტონია.;კაპლანი, რობერტს.;მათსუმურა, ელამეა;იანგი, მარკს.;

9.       ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“, . სუმბაძე, . მახარაძე , თბილისი, 2010 .

10.   საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“, . ხიზანიშვილი, . ყულიჯანაშვილი, . წიქარაძე, თბილისი, 2007 .

11.   ,,ბიზნეს-კომუნიკაცია“, . ჩაჩანიძე,  . ნანობაშვილი ,  თბილისი, 2009 .

12.   ,,ორგანიზაციული ქცევა“, ნაწილი I,II,  . ფარესაშვილი, . ქეშელაშვილ,  თბილისი, 2010 .

13.   პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა“,  . შიხაშვილი, . ერქომაიშვილი, . დალაქიშვილი, თბილისი, 2012 .

14.   მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ნაწილი I, . თვალთვალაძე, . გაფრინდაშვილი, თბილისი, 2006;

15.   ქართული მართლწერა, თბილისი, . სანიკიძე, 1998;

16.   თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი, . კვაჭაძე,   თბილისი, 1977;

17.   ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა, . სანიკიძეთბილისი, 1999;

18.   ქართული მართლწერის 120 წესი, ცნობარი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის,  სანდრო ზარდალიშვილ, ქუთაისი, 1995;

19.   . შალამბერიძე, ქართული მართლწერა, თბილისი, 1985;

20.   . დოლიკაშვილი, . დანელიშვილი, . ჯოლია, . თორია, . შტააძე, „ეტიკეტი და კორესპოდენცია“, თბილისი, 2008;

21.   . მახარაშვილი, . ხაჭაპურიძე, „ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება“, 2015.;

22.   . შელია, . ვასაძე, . არაბული, . კობიაშვილი, „ღონისძიებების ადმინისტრირება“;

23.   ჯოლია . ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება, თბილისი 2006;

24.   გაეროს განვითრების პროგრამებისა და ევროკავშირის პროექტისაქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობისა და ტრანსპარენტობის გაუმჯობესება. გურგენიძე, „საქმიანი ეტიკეტი“, საჯარო მოსამსახურის ბიბლიოთეკა UNDP, თბილისი, 2005;

25.   . მახარაშვილი, . ხაჭაპურიძე, „ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება“, 2015.

26.   . ხორავა, . კვატაშიძე, . სრესელი, . გოგრიჭიანი "ბუღალტრული აღრიცხვა", თბილისი, 2011;

27.   . ჯალაღონია,"ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტები", თბილისი, 2011.

28.   . . დოლიკაშვილი, . დანელიშვილი, . ჯოლია, . თორია, . შტააძე, „ეტიკეტი და კორესპონდენცია“, თბილისი, 2008;

29.   . შელეგია, „მდივან-რეფერენტის სამაგიდო წიგნი“, თბილისი, 2009;

30.   გაეროს განვითრების პროგრამებისა და ევროკავშირის პროექტისაქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობისა და ტრანსპარენტობის გაუმჯობესება. გურგენიძე, „დროის მართვა“, საჯარო მოსამსახურის ბიბლიოთეკა UNDP, თბილისი, 2005;

31.   . ბერიძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“, 2011;

32.   . გეჩბაია, . დევაძე, "ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი", გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2015;

33.   . პაოჭაძე, .ცარციძე და თანავტორები, "ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი", ლექციათა კურსი, თბილისი 2009;

34.   საქმისწარმოება საჯარო დაწესებულებებში. გრძელიძე, თბილისი, 2005;

35.   ,,საქმისწარმოების საფუძვლები, .. დიასამიძე, ბათუმი,  1995;

36.   დოკუმენტაცია და საქმიანი კორესპოდენციები“, . სანიკიძე, . სოლოღაშვილი, ქუთაისი 1997;

37.   ოფისის მართვის საკითხები: კორესპონდენცია და კომერციული დოკუმენტები, ინფორმაციული ტექნოლოგიებიდა თანამედროვე ორგტექნიკა, მართვის კომუნიკაციური კულტურა“, . შუდრათბილისი, 1996;

38.   გაეროს განვითრების პროგრამებისა და ევროკავშირის პროექტისაქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ეფექტიანობისა და ტრანსპარენტობის გაუმჯობესება. გურგენიძე, „კონფლიქტების მართვა“, საჯარო მოსამსახურის ბიბლიოთეკა UNDP, თბილისი, 2005;

 

39.   . ლანჩავა, . ჭყონია, . ლეკვეიშვილი, „შრომის დაცვა“, თბილისი, 2011;

40.   შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების მეთოდური მითითება ILO-OSH“, თბილისი, 2003

41.   . ჩხეიძე, საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები, საგამომცემლო სახლიტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2013 . (ელექტრონული ვერსია);

42.   ვასილ ქართველიშვილი, დავით ძოწენიძე, ნუგზარ ნავაძე - საავტომობილო გადაზიდვები. თბილისი 2006. გვ.383. (ელექტრონული ვერსია);

43.   სატვირთო გადაზიდვების ტარიფები და დამატებითი საფასურები. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“http://www.railway.ge/files/tarifs/sataripo/satarifo_01.01.15.pdf   (ელექტრონული ვერსია);

44.   .ქართველიშვილი, .ძოწენიძე, .ნავაძე, საავტომობილო გადაზიდვბი (ელექტრონული ვერსია).

 

45.   სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძვლები. .ბოცვაძე, . გელაშვილი, .მებურიშვილი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2007. გვ. 482. (ელექტრონული ვერსია);

46.   ლოჯისტიკა - შოთა ვეშაპიძე, ლალი ოსაძე, დალი სეხნიაშვილი. თბილისი 2012 წელი. (ელექტრონული ვერსია);

47.   .ბოცვაძე., .გელაშვილი, .მებურიშვილი. საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა. თბილისი 2007. 171გვ. (ელექტრონული ვერსია)

48.   Ms Excel სასწავლო სახელმძღვანელო. მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ტატიანა წილოსანის, მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ნანა ოდიშელიძეს, ციური ქოროღლიშვილის რედაქციითთბილისიSBA გამომცემლობა;

49.   ელექტრონული ცხრილები Ms Excel, მეთოდური მითითებები, . არაბული, . ელიაური. აბ. ბენაშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი;

50.   ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები, . ოთხოზორია, . ოთხოზორია, ტექნიკური უნივერსიტეტი;

51.   . თედორაძე - ევრაზიის ქვეყნებში საერთაშორისო საავტომობილო - სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზების პრინციპები და სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლიტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2012. გვ. 193. (ელექტრონული ვერსია);

52.   ნუგზარ ნავაძე, ნინო თოფურია მეთოდური მითითებები საავტომობილო გადაზიდვებში (პრაქტიკული სამუშაოები და ტესტები) თბილისი 2016

53.   . ქენქაძე სატვირთო და კომერციული საქმიანობის ორგანიზაცია სარკინიგზო ტრანსპორტზე. გამომცემლობა სახლიტექნიკური უნივერსიტეტითბილისი, 308 გვ.2012

54.   Искуство переписки с работодателемhttp:/www.znanie.info/portal/ec1-letter-iskusstvo-perepiski.pdf

55.   “Психология общения” К. Вердербер, Р. Вердербер, СПб М 2003

56.   საქმიანი ურთიერთობის კულტურა . ხიზანიშვილი

57.   მათემატიკა 11 მოსწავლის წიგნი . გოგიშვილი, . ვეფხვაძე, . მებონია,. ქურჩიშვილი

58.   საკომუნიკაციო ქართული . ხუციშვილი

59.   ქართული მეტყველების კულტურა . არაბული

60.   საიმედო ქართული ენის სახელმძღვანელო I ნაწილი

61.   საიმედო ქართული ენის სახელმძღვანელო

62.   Microsoft Excel 2010 . რაზმაძე

63.   Microsoft Word 2010 . რაზმაძე

64.   Business Vocabulary In Use  Intermediate Mascull, Bill

65.   English for Businessmen Dudkina

66.   ინგლისური ენის ბიზნეს კურსი ლექსიკონი-ცნობარი . ბოგაცკი

67.   საშენი მასალები . ესაძე, . ესაძე

68.   საინჟინრო გრაფიკის მოკლე კურსი .ბაციკაძე, .კვინიკაძე, .არაბიძე

69.   წიგნი, საშენი მასალები  .ჩიქოვანი

70.   საზეინკლო  სა ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები (საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) .სვანიძე, ,ხვიჩია, .მჭედლიძე, .სილოგავა

71.   კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა , აუტოქად 2013  .ჩიტაიშვილი, .ნოზაძე

72.   სასწავლო სახელოსნოში გამოყენებული საზეინკლო იარაღები .სვანიძე, ,ხვიჩია, .მჭედლიძე, .სილოგავა

73.   100 მზომი იარაღი .ხვიჩია, .სილოგავა