პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები

ტექნიკური ნახაზების მხაზველი

საწყობის ლოგისტიკის სპეციალისტი

არგონ-რკალური შედუღების სპეციალისტი

დეფექტებისა და დაზიანებების ვიზუალური გამოვლენა ლიანდაგის ზედა ნაშენის ელემენტებში

ელექტრო შემდუღებელი

გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება

ლიფტების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი

მოძრაობის უსაფრთხოება სარკინიგზო ტრანსპორტზე

სადგურის დისპეტჩერი

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ტექნიკოსი

ლიანდაგის დეფექტოსკოპისტი

ვაგონების მსინჯველი

ლიანდაგის მონტიორი

სადგურის მორიგე

რკინიგზის ტრანსპორტზე სიგნალიზაცია, ცენტრალიზაცია და ბლოკირების მიკროპროცესული ტექნიკის სპეციალისტი