ზოგადი განათლების ინტეგრირება პროფესიულ განათლებაში

ზოგადი განათლების ინტეგრირება პროფესიულ განათლებაში

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი საბაზო განათლების მქონე პროფესიულ სტუდენტებს სთავაზობს სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობას. სამწლიანი პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კურსდამთავრებული პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დიპლომთან ერთად მიიღებს სკოლის ატესტატთან გათანაბრებულ დიპლომს, რომელიც სურვილის შემთხვევაში,   შესაძლებლობებას მისცემს განაგრძოს სწავლა უმაღლესი განათლების საფეხურზე.


კოლეჯში ხორციელდება შემდეგი ინტეგრირებული პროგრამები:

სარკინიგზო გადაზიდვები (ინტეგრირებული);

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (ინტეგრირებული);

•       რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა (ინტეგრირებული);მოდული - კომუნიკაცია

თავფურცელი, სარჩევი, შესავალი

შესავალი (ყველა გზამკვლევისთვის)

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3


მოდული  - მათემატიკური წიგნიერება

თავფურცელი, სარჩევი

მათემატიკური წიგნიერება

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3

ნაწილი II_4


მოდული - მეცნიერება

თავფურცელი, სარჩევი, შესავალი

მეცნიერება და ტექნოლოგიები

გეოგრაფია

ბიოლოგია_1

ბიოლოგია_2

ბიოლოგია_3

ბიოლოგია_4

ბიოლოგია_5

ფიზიკა_1

ფიზიკა_2

ქიმია


მოდული - მეწარმეობა და მოქალაქეობა

მეწარმეობა გზამკვლევი

შესავალი

მეწარმეობა

მოქალაქეობა

ნაწილი I

ნაწილი II_1

ნაწილი II_2

ნაწილი II_3