დამფუძნებლები და პარტნიორები

დამფუძნებლები და პარტნიორები

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის დამფუძნებლები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო www.mes.gov.ge
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“ www.railway.ge
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ www.gtu.ge


ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პარტნიორები:

გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C 
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU