შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაცია

შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაცია


სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

პროფესიული სტუდენტის შეფასებისა და კვალიფიკაციის მინიჭების წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის წესი

ა(ა)იპ სარკინიგზოტრანსპორტის კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების,მასში ცვლილების შეტანის, განხორციელების, შეფასების, განვითარებისა და გაუქმების წესი

საქმისწარმოების წესი

სტუდენტური მხარდაჭერის მექანიზმები 

პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის წესი

პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების დებულება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის და ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული განსაზღვრის მეთოდოლოგია

ინვენტარიზაციის წესი