სამუშაოს აღწერილობა

სამუშაოს აღწერილობა

დირექტორის მოადგილე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და პრაქტიკის მენეჯერი

მთავარი ბუღალტერი

იურისტი

შესყიდვების მენეჯერი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მენეჯერი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

საქმისმწარმოებელი

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

პროგრამის ხელმძღვანელი

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი

ბიბლიოთეკარი

მედდა

დამლაგებელი

მეეზოვე